หน้าแรก เว็บบอร์ด


สั่งพิมพ์

เที่ยว ฮานอย กัน พี่น้อง

เที่ยว ฮานอย กัน พี่น้อง

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา 4 วัน 3คืน
รหัสสินค้า VN007-067
เดินทางโดยสายการบิน นกแอร์
ออกเดินทาง :ตลอดเดือน พฤษภาคม  - กันยายน  2559

รายละเอียดโปรแกรม

ทัวร์เวียดนาม วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - ฮานอย - ซาปา - ชมทะเลหมอก - ตลาด LOVE MARKET

04.00 น. ทุกท่านพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์ (DD) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทัวร์คอยต้อนรับ
06.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายบิน NOK AIR (DD)
เที่ยวบินที่ DD3202 **มีของว่างและน้ำดื่มบนเครื่อง** ที่นั่งแบบ 3-3
08.20 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้วนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองกรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนามนครหลวงเก่าแก่ซึ่งจะมีอายุครบ 1,000 ปีในค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนามซึ่งเมืองแห่งนี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น

กลางวัน บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

จากนั้นทำท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา เมืองแห่งม่านหมอกชื่อดัง**ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม. โดยรถโค้ชปรับอากาศนำท่านขึ้นไปชมทัศนียภาพทะเลหมอก บนยอดเขาเมืองซาปา ซึ่งเมืองซาปานั้นเป็นเมืองที่รายล้อมไปด้วยเทือกเขา และเทือกเขาเหล่านี้ก็ได้ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน
LOVE MARKET ตลาดสินค้าพื้นเมืองซาปา ให้ท่านได้สัมผัสวิถีชีวิตชาวซาปา และวัฒนธรรมความเป็นอยู่ มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย อาทิเช่น ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า ท่านสามารถช้อปปิ้งให้อย่างจุใจ

เย็น บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่พัก Holiday sapa Hotel หรือเทียบเท่า

ทัวร์เวียดนาม วันที่ 2 ซาปา - หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต - น้ำตกสีเงิน - ฮานอย

เช้า บริการอาหาร ณ โรงแรม
หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต หมู่บ้านของชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้าน ชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได สวยงาม เป็นสิ่งแรกที่นักท่องเที่ยว อยากมาชมสักครั้งในเมืองซาปาแห่งนี้

กลางวัน บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

น้ำตกสีเงิน เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซีปัน ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากระยะไกล มีความสูงประมาณ 100 เมตร มีหลายระดับ สายน้ำลัดเลาะตามหน้าผาลงมาอย่างสวยงามจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมือง ฮานอย
**ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม. โดยรถโค้ชปรับอากาศ

ค่ำ บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่พัก Delight Hotel Hanoi  หรือเทียบเท่า

ทัวร์เวียดนาม วัน 3 ฮานอย - วิหารวันเหมียว - ฮาลอง

เช้า บริการอาหาร ณ โรงแรม
นำท่านชม วิหารวรรณกรรม หรือ “วันเหมียว” (VAN MIEU) สร้างในสมัยพระเจ้าหลีไทโตง อุทิศให้แด่ขงจื้อ วิหารนี้อยู่ติดกับกว็อกตื่อยาม ซึ่งเป็นโรงเรียนของขุนนาง และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งแรกของเวียดนาม

กลางวัน บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ฮาลอง ระหว่างทางชมทิวทัศน์สองข้างทางที่เป็นหมู่บ้านสลับกับท้องนาที่จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล ในปี ค.ศ.1994 องค์การ UNESSCO ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศข้างทาง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่การเกษตรกรรมและนาข้าวเขียวขจี
**ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม. โดยรถโค้ชปรับอากาศ

ค่ำ บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่พัก Cong Doan Hotel  หรือเทียบเท่า
อิสระช้อบปิ้ง ตลาดฮาลอง Night Market สินค้าราคาถูก เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ให้ท่านเลือกซื้ออย่างเพลิดเพลิน

ทัวร์เวียดนาม วันที่ 4 ฮาลอง -อ่าวฮาลองเบย์ - ทะเลสาปคืนดาบ - วัดหงอกเซิน - ฮานอย

เช้า บริการอาหาร ณ โรงแรม
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือชมความงามตาธรรมชาติที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตกรเอก อ่าวฮาลอง ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า1969เกาะได้รับการประกาศเป็น“มรดกโลก” โดยองค์การยูเนสโกอ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมายระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่างๆทั้งเกาะหมาเกาะแมวเกาะไก่ชนฯลฯ ถ้ำนางฟ้า ชมหินงอกหินย้อย มากมายล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนักถ้ำแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นาน ฃมานี้ได้มีการประดับแสงสีตามผนังและมุมต่างๆ ในถ้ำ ซึ่งบรรยากาศ ภายในถ้ำท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์แสงสีที่ลงตัวทำให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่างๆ มากมาย ทั้งรูป มังกรเสาค้ำฟ้าทั้ง 4 เสารูปปีกอินทรีรูปนางฟ้ารูปคู่รักหนุ่มสาวพระพุทธรูปฯลฯ ตลอดจนเลือกซื้อสิ้นค้าที่ระสึกต่างๆ ถ้ำต้นไม้ เป็นถ้ำหินงอกหินย้อยเช่นกัน แต่หินงอกหินย้อยที่นี่ ส่วนใหญ่จะมีลักษณะ เหมือนกับต้นไม้ทั้งสิ้นซึ่งทำให้ผู้ที่ได้เข้าชมรู้สึกราวกับอยู่ในป่าไม้ก็ว่าได้แล้ว หมู่บ้านชาวเล ซึ่งชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะมีอาชีพเลี้ยงสัตว์ทะเลชีวิตส่วนใหญ่ของพวกเขาจะอยู่แต่ในเรือเวลาที่มีเรือท่องเที่ยวผ่านเข้ามา พวกเขาก็จะนำเรือของพวกเขาที่บรรทุกอาหารทะเลสารพัดชนิดทั้งกุ้งหอยปู ปลาฯลฯ อยู่เต็มลำเรือซึ่งล้วนแต่ยังเป็นสดๆ อยู่ทั้งนั้นคอยลอยเทียบเข้าหาเรือนักท่องเที่ยวเพื่อขายอาหารทะเลให้ นักท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเลือกชนิดของอาหารทะเลแล้วให้เขา ปรุงตามเมนูที่ต้องการได้

กลางวัน บริการอาหาร ณ เรือนำเที่ยวอ่าวฮาลอง

จากนั้นนำท่านกลับสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนามนครหลวงเก่าแก่ซึ่งจะมีอายุครบ1000 ปีในปีค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนามซึ่งเมืองแห่งนี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่นชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสตึกอาคารที่สำคัญต่างยังคงเป็นการก่อสร้างและนำท่านชมรอบเมืองฮานอย บ้านเรือน สถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสจากนั้น ชมทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอยและนักท่องเที่ยวมานั่งพักผ่อนบริเวณริมทะเลสาบแห่งนี้  วัดหงอกเซิน อยู่ริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ใน ทะเลสาบ มีสีแดงสดใส ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย
20.50 น. เหิรฟ้ากลับประเทศไทย โดยสายการบิน NOK AIR เที่ยวบิน DD3207
**มีรของว่างและน้ำดื่มบนเครื่อง** ที่นั่งแบบ 3-3
23.00 น. ถึงประเทศไทย ณ สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
ทัวร์ญี่ปุ่น  ทัวร์เกาหลี  ทัวร์สิงคโปร์  ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ยุโรป  ทัวร์ไต้หวัน  ทัวร์จีน  ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์เวียดนาม  ทัวร์กัมพูชา  ทัวร์พม่า  ทัวร์ลาว
ทัวร์มัลดีฟส์  ทัวร์อินเดีย  ทัวร์เนปาล  ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์ศรีลังกา  ทัวร์จอร์แดน  ทัวร์อินโดนีเซีย  ทัวร์ฟิลิปินส์
ทัวร์ดูไบ  ทัวร์บาหลี  ทัวร์อียิปต์  ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์โครเอเชีย  ทัวร์ตุรกี  ทัวร์อเมริกา  ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์  ทัวร์แอฟริกาใต้
ทัวร์ญี่ปุ่นพรีเมี่ยม จองตั๋วเครื่องบิน
รถเช่า  โรงแรม
ตั๋วสวนสนุก ตั๋วรถไฟ
ประกันการเดินทาง  Pocket wifi

TOP