หน้าแรก เว็บบอร์ด


สั่งพิมพ์

กติกาการแข่งขัน 3D CAKE & CHIGIRI-PAN CHAMPIONSHIP 2016

กติกาการแข่งขัน 3D CAKE & CHIGIRI-PAN CHAMPIONSHIP 2016

กติกาการแข่งขัน
3D CAKE & CHIGIRI-PAN CHAMPIONSHIP 2016

วันเวลาการแข่งขัน
        วันอาทิตย์ที่  3-6  มีนาคม 2559        เวลา    11.00 – 16.00 น.        รายงานตัว 10.00 น.
        ตัดสินประกาศผลและมอบรางวัล วันอาทิตย์ที่  6  มีนาคม 2559        เวลา 18.00 น.

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าแข่งขัน
        1. นักเรียน นักศึกษา จากสถาบัน/โรงเรียนสอนทำอาหาร และเบเกอรี่
        2. ร้านขนม ร้านเบเกอรี่
        3. บุคคลทั่วไปที่รักและสนใจในการทำเบเกอรี่

กติกาการแข่งขัน
        • Concept ในการแข่งขัน คือ การทำเบเกอรี่ให้มีความคิดสร้างสรรค์ และเหมือนจริงที่สุด
        • ขนาดของเค้กที่ใช้ในการแข่งขันมีขนาด 7 ปอนด์ (ไม่จำกัดรูปทรง) โดยผู้เข้าแข่งขันสามารถนำเค้กสำเร็จโดยไม่มีการเคลือบหน้าใดๆ ซึ่งนำมาทำการตกแต่งภายในการแข่งขันเท่านั้น
        • การแข่งขันจะแข่งพร้อมกันวันละ 5 ทีม ทีมละไม่เกิน 5 ท่าน
        • กำหนดเวลาในการแข่งขัน 180 นาที
        • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องส่งสูตรเบเกอรี่/เค้ก ,รูปถ่ายชิ้นงานทุกมุมมองที่จะเข้าร่วมการแข่งขันพร้อมใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน        
        • ส่วนประกอบทุกอย่างที่นำมาทำเบเกอรี่/เค้ก จะต้องสามารถรับประทานได้ และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
        • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมาลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน บริเวณด้านหน้าเวทีการแข่งขันก่อนถึงเวลาการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
        • สิ่งตกแต่งต่างๆ ทั้งหมด ผู้เข้าแข่งขันต้องนำมาทำการตกแต่งในระหว่างการแข่งขันเท่านั้น ไม่สามารถทำมาก่อนล่วงหน้าได้ ยกเว้นการแข่งขัน 3D Chigiri Pan Championship 2016 ผู้เข้าแข่งขันสามารถทำชิ้นงานที่สำเร็จแล้วมาแสดงในงาน แต่วันแข่งขันต้องมาแสดงขั้นตอนการทำ โดยไม่มีการอบโดยความร้อน ซึ่งต้องส่งผลงานภายในวันที่แข่งขันเท่านั้น
        • เมื่อสิ้นสุดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำความสะอาดบริเวณที่แข่งขันให้สะอาดเรียบร้อย ถือเป็นการสิ้นสุดการแข่งขัน
        • ภาพและสูตรเค้กที่ได้รับรางวัล ทางผู้จัดงานและผู้สนับสนุนสามารถนำไปใช้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ได้ โดยอัตโนมัติ
        • ผลงานของผู้เข้าแข่งขันทุกชิ้น ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการจัดแสดงหลังการตัดสิน
        • ผู้สมัครเข้าแข่งขันจะต้องชำระค่าประกันการเข้าร่วมแข่งขัน จำนวนเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) โดยต้องโอนเข้าบัญชีของผู้จัดงาน และส่งหลักฐานการโอนเงินมาพร้อมกับการส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน และหลังจากที่ผู้เข้าแข่งขันได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเรียบร้อยแล้ว หรือเข้าร่วมแข่งขันเรียบร้อยแล้ว ทางผู้จัดงานจะคืนเงินประกันดังกล่าวให้ในจำนวนเงิน 1,500 บาท

วิธีการสมัคร
        • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน (ของผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกท่าน), สูตรเบเกอรี่/เค้ก, รูปถ่ายชิ้นงานทุกมุมมองที่จะเข้าร่วมการแข่งขันให้ผู้จัดงานภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ทาง E-Mail : thip-29@hotmail.com หรือ Fax : 02-9373311
        • ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.foodpackthailand.com หรือติดต่อสอบถามได้ที่
คุณรุ่งทิพย์ ทิสา โทร. 02-9679999 ต่อ 1101
        หมายเหตุ: ข้อความและข้อมูลทั้งหมดที่กรอกลงในใบสมัคร ต้องถูกต้องตามความเป็นจริง หากตรวจสอบภายหลังว่าไม่เป็นไปตามที่แจ้งไว้ ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมแข่งขันและรับรางวัลใด ๆ  

เกณฑ์การตัดสิน คะแนนรวมทั้งสิ้น 100 คะแนน (การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)
เกณฑ์การตัดสิน        คะแนน
1. ความเหมือนจริงกับต้นแบบ  50
2. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์        50
คะแนนรวม        100

รางวัลที่จะได้รับ
รางวัลชนะเลิศ                                        50,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                                20,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                                10,000 บาท
ไฟลล์แนบ: ระดับของกลุ่มสมาชิกนี้ไม่สามารถมองเห็นไฟลล์แนบได้

TOP