หน้าแรก เว็บบอร์ด


สั่งพิมพ์

สัปดาห์ศิลปวัฒนธรรม๔๘ ปี มจธ.

สัปดาห์ศิลปวัฒนธรรม๔๘ ปี มจธ.

สัปดาห์ศิลปวัฒนธรรม๔๘ ปี มจธ.
:วัฒนธรรมร่วมสมัย สู่ความเป็นไทยที่ยั่งยืน

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วันที่ ๒๔-๒๘  พฤศจิกายน ๒๕๕๑
       
พบกับ
การแสดงวัฒนธรรมไทยหลากหลายเชื้อสายตลอดทั้งสัปดาห์
ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐-๑๗.๐๐ น. ณ บริเวณสวนสุขภาพ

การเสวนาวิชาการ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้องจำรัส ฉายะพงศ์

การแสดงนิทรรศการที่หาชมได้ยาก เวลา ๙.๐๐-๒๐.๐๐ น.
ณ ชั้นล่าง อาคารสำนักงานอธิการบดี และห้อง Archive สำนักหอสมุด

การออกร้านผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวนกว่า ๔๐ ร้าน

รายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://kmuttnews.hi5.com

TOP