หน้าแรก เว็บบอร์ด


สั่งพิมพ์

ตะลึง! นางแบบโชว์หวิว ใช้ธงชาติคลุมตัว

ตะลึง! นางแบบโชว์หวิว ใช้ธงชาติคลุมตัว
         กลายเป็นประเด็นร้อนในเว็บไซต์ต่างๆ ทางอินเตอร์เน็ต หลังจากมีผู้โพสต์รูปภาพนางแบบนิตยสารชื่อดังเล่มหนึ่งที่ได้นำธงชาติไทยมาคลุมเรือนร่าง จนทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงความเหมาะสม ว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ เพราะจริงๆ แล้วมีพระราชบัญญัติเรื่องธง พุทธศักราช 2479 โดยผู้ที่จะนำไปใช้ต้องขออนุญาต

         สำหรับข้อบังคับเกี่ยวกับธงชาติ...มีดังนี้  

         ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการต่อไปนี้


         1. ประดิษฐ์รูปหรือเครื่องหมายใดๆ นอกจากที่อนุญาตไว้ใน พระราชบัญญัติธง หรือกฎหมายอื่นลงบนธงชาติ

         2. ประดิษฐ์รูปหรือเครื่องหมายใด ๆ ลงในแถบสีธงชาติโดยไม่ควร

         3. ใช้ ชัก หรือ แขวนธงชาติ หรือแถบสีธงชาติที่ได้ประดิษฐ์รูปหรือเครื่องหมายใดๆ อันต้องห้ามในข้อ 1 และ 2 ลงไว้ แม้ว่าจะเป็นรูปหรือเครื่องหมายที่ปรากฏหรือมีอยู่ก่อนวันประกาศใช้ พระราชบัญญัติธง

         4. ใช้ ชัก หรือ แขวนธงชาติ หรือแถบสีธงชาติไว้ ณ สถานที่อันไม่สมควร หรือวิตถารวิธี

         5. แสดงกิริยา วาจา หรืออาการอย่างหนึ่งอย่างใด หยาบคายต่อธงชาติหรือแถบสีธงชาติ

         6. ประดิษฐ์สีธงชาติ หรือแถบสีธงชาติลง ณ สถานที่หรือสิ่งของใดๆ โดยไม่สมควร หรือแสดงหรือใช้สถานที่หรือสิ่งของอันยังมีรูปธงชาติหรือแถบสีธงชาติ ซึ่งประดิษฐ์ลงไว้โดยไม่สมควรนั้น แม้ว่ารูปธงชาติหรือแถบสีธงชาติเช่นว่านั้นจะปรากฏหรือมีอยู่ก่อนวันใช้ พระราชบัญญัติธง

         บทกำหนดโทษ

         1. ผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติในข้อบังคับ 1-5 ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ

         2. ผู้ใดชักธงชาติหรือแสดงธงอย่างในอย่างหนึ่งในพระราชบัญญัติ โดยไม่มีสิทธิ ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท จำคุกไม่เกิน 2 เดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ

         3. ผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งข้อ 7 ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือทั้งปรับทั้งจำทั้งปรับข้อมูลและภาพประกอบจาก
  

ไฟลล์แนบ: ระดับของกลุ่มสมาชิกนี้ไม่สามารถมองเห็นไฟลล์แนบได้

TOP